قبل از اینکه بخواهیم به تعریف کلی اثر انتظار یا اثر پیگمالیون بپردازیم،میتوانیم بگوییم که این قانون درواقع تصویر ذهنی شما از افراد است.با درک این اثر میتوانید در روابط کاری،دوستانه و زندگی روزمره تغییرات چشم گیری در خود ایجاد کنید. تاریخچه اثر پیگمایون یا…